STADGAR

 

För den ideella föreningen Hede Skoterklubb med hemort i Hede, Härjedalens kommun.

Bildad den 11 april 1975.

Stadgarna fastställda av årsmöte den 12 mars 2000.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 §                      Syfte

Föreningens syfte är att främja en vettig användning av snöskotern även vid nöjeskörning. S.k. buskörning och annan direkt störande användning, ska av föreningen motarbetas i den mån den förmår.

 

2 §                      Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som medlemmar.

 

3 §                      Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund, SF:

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, SVEMO

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, RF.

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

På begäran av RS eller vederbörande SF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 §                      Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §                      Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ett antal av styrelsen särskilt utsedda personer.

 

6 §                      Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

 

7 §                      Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

8 §                      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §                      Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 §                      Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

 

11 §                      Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

 

12 §                      Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 §                      Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

·      har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

·      har rätt till information om föreningens angelägenheter,

·      skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i  3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

·      har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

·      skall betala medlemsavgift senast den 1 mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

14 §                      Deltagande i verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom föreningen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 §                      Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen, senast två veckor före mötet, tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

16 §                      Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 §                      Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 §                      Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 §                      Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

   

20 §                      Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 

21 §                      Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1.          Fastställande av röstlängd för mötet.

2.          Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.          Fastställande av föredragningslista.

4.             Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.             Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.             a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

          b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.          Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.             Fastställande av medlemsavgifter.

10.         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.         Val av

                    a) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

                    b) 2 st suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

                    c) 2 st revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

                    d) 3 st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

                    e) 3 st ledamöter i utflyktskommittén för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

12.          Övriga frågor.

 

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 §                      Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

23 §                      Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

 

Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

 

REVISORER

 

24 §                      Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

 

STYRELSEN

 

25 §                      Sammansättning

Styrelsen består av åtta ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

26 §                      Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

·      tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

·      verkställa av årsmötet fattade beslut,

·      planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

·      ansvara för och förvalta föreningens medel,

·      tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

·      förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

·      föra protokoll över styrelsens sammanträden,

·      se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

·      se till att fattade beslut har verkställts,

·      om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

 

Kassören

·      se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

·      se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,

·      svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

·      årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

·      se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

·      i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

·      föra medlemsförteckning,

·      se till att såväl föreningens byggnader och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

27 §                      Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28 §                      Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.